CNC FRÉZOVÁNÍ:  SDK PREFABRIKÁTY, CEMENTOVLÁKNITÉ DESKY, POLYSTYRÉN, PVC, HERADESIGN, MDF

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. 
Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), upravují vzájemná práva a povinnosti mezi:

MORAVOSTAV družstvo
IČO: 08207470
DIČ: CZ08207470
se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
zapsané v OR pod sp. zn. Dr 5759 vedenou u Krajského soudu v Brně

(dále jen „prodávající“)
a
osobou, která jako kupující uzavírá či již uzavřela s prodávajícím distančním způsobem kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání prefabrikovaných frézovaných výrobků (tyto výrobky dále jen jako „zboží“, taková kupní smlouva dále jen „kupní smlouva“) nebo s prodávajícím distančním způsobem jinak jedná, komunikuje či mu sděluje údaje v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy či s již uzavřenou kupní smlouvou 

(dále jen „kupující“)

1.2. Prodávající prohlašuje, že má zájem uzavřít kupní smlouvu pouze s takovým kupujícím, který není spotřebitelem, tzn. prodávající má zájem uzavřít kupní smlouvu pouze s osobou, která s prodávajícím jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující prodávajícího ujišťuje, že kupující není spotřebitelem, a je si vědom, že tato skutečnost je pro prodávajícího rozhodující okolností pro uzavření kupní smlouvy.

1.3. Na základě kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím vznikne prodávajícímu povinnost dodat za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách kupujícímu zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a kupujícímu vznikne povinnost dané zboží od prodávajícího převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu za zboží, přičemž tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při sjednávání a uzavírání kupní smlouvy a vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, která budou tvořit obsah uzavřených kupních smluv.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek se použijí na všechny případy sjednávání, uzavírání a plnění kupních smluv mezi kupujícím a prodávajícím. Ustanovení obchodních podmínek se uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím stávají nedílnou součástí takové kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě však mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

II. 
Informace o zboží a orientačních cenách

2.1. V poptávkovém systému pro profesionály v suché výstavbě (dále jen „poptávkový systém“) umístěném na internetové adrese www.m3d.store se nachází informace o zboží a jeho hlavních vlastnostech, včetně uvedení orientačních cen jednotlivého zboží.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v poptávkovém systému je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prezentace zboží v poptávkovém systému není nabídkou na uzavření kupní smlouvy.

III.
Zákaznický účet

3.1. Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn provést svou registraci v poptávkovém systému, na jejímž základě prodávající zřídí kupujícímu zákaznický účet. Po přihlášení do svého zákaznického účtu může kupující prostřednictvím zákaznického účtu provádět v poptávkovém systému poptávání zboží a zobrazovat dříve učiněné poptávky kupujícího činěné prostřednictvím poptávkového systému.

3.2. Při registraci do zákaznického účtu a při poptávání zboží, jakož i při jakékoliv jiném jednání s prodávajícím, je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při registraci do zákaznického účtu, popř. v zákaznickém účtu kupujícím změněné, a údaje uvedené kupujícím při poptávání zboží, jakož i při jakékoliv jiném jednání s prodávajícím, jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu a není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

3.4. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek nebo se prohlášení kupujícího ukáže jako nepravdivé.


IV.
Poptávka, návrh na uzavření kupní smlouvy a uzavření kupní smlouvy

4.1. Kupující provádí poptávku zboží prostřednictvím svého zákaznického účtu v poptávkovém systému.

4.2. Při zadávání poptávky kupující vybere zboží, jehož dodání poptává, a počet kusů tohoto zboží. Pro účely bližší specifikace poptávaného zboží je kupujícímu umožněno vkládat do poptávky přílohy (zejména tech. výkresy a obrázky). Kupujícímu je rovněž umožněno při zadávání poptávky uvést požadavek na specifické dodací podmínky.

4.3. Před odesláním poptávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do poptávky vložil.  Údaje uvedené v poptávce jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající z nich vychází při dalším jednání s kupujícím. Podmínkou platnosti poptávky je vyplnění všech povinných údajů v poptávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich zněním. 

4.4. Odeslání řádně vyplněné poptávky kupujícího prodávajícímu se považuje za výzvu kupujícího prodávajícímu k podání nabídky.

4.5. V návaznosti na obdržení a posouzení poptávky kupujícího prodávající učiní kupujícímu nabídku k uzavření kupní smlouvy na dodání kupujícím poptávaného zboží s uvedením navrhované kupní ceny, lhůty pro dodání zboží a dalších případných smluvních podmínek, přičemž tuto nabídku prodávající zašle na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho zákaznickém účtu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávajícímu dojde písemný projev vůle kupujícího, kterým kupující vyjádří svůj bezvýjimečný souhlas s nabídkou prodávajícího. Vylučuje se přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Lhůta pro přijetí nabídky kupujícím činí 30 kalendářních dnů. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou ustanovení obchodních podmínek, přičemž však odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4.6. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu dodá zboží, které je předmětem koupě, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu za něj.

4.7. Prodávající si zejména s ohledem na své výrobní kapacity a možnosti vyhrazuje v návaznosti na obdržení poptávky kupujícího nezaslat kupujícímu žádnou nabídku.

4.8. Veškerá právní jednání směřující k uzavření kupní smlouvy, její změně či zániku, jakož i právní jednání týkající se práv a povinností vzniklých z kupní smlouvy, budou činěna písemně. Jiná forma právního jednání se vylučuje. Písemná forma je zachována při právním jednání učiněném elektronickou poštou (e-mailem), kdy v takovém případě postačuje prostý elektronický podpis jednajícího.


V.
Platební podmínky

5.1. Bezodkladně po uzavření kupní smlouvy zašle prodávající kupujícímu platební údaje úhradě kupní ceny, a to na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho zákaznickém účtu. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu bezhotovostně ve lhůtě 15 dnů od doručení platebních údajů, a to pod variabilním symbolem uvedeným mezi platebními údaji. Po uhrazení kupní ceny prodávající zašle kupujícímu daňový doklad k přijaté platbě.

5.2. Po dodání zboží vystaví prodávající daňový doklad – fakturu na kupní cenu a zašle jej kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho zákaznickém účtu. V obsahu daňového dokladu – faktury bude výslovně vyjádřena informace o tom, že kupní cena je již uhrazena.

5.3. Kupující je povinen neprodleně po doručení faktury zkontrolovat veškeré tam uvedené údaje a pokud má za to, že faktura nebyla vystavena v souladu s kupní smlouvou, případně obsahuje jiné nesrovnalosti, je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 10 dnů od jejího doručení, uvědomit o těchto nesrovnalostech prodávajícího a žádat opravu takové faktury. Pokud kupující neuplatní v této lhůtě požadavek na opravu faktury, má se za to, že s obsahem faktury souhlasí.

5.4. Bude-li sjednána povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží, platí pro jejich placení shodné platební podmínky jako pro úhradu kupní ceny.

5.5 Kupní smlouva se sjednává s rozvazovací podmínkou spočívající v byť i částečném nezaplacení kupní ceny či nákladů spojených s balením a dodáním zboží řádně včas.


VI.
Dodání zboží

6.1. Prodávající splní povinnost dodat zboží kupujícímu tím, že umožní kupujícímu zboží převzít či s ním nakládat v provozovně prodávajícího na adrese Tyršova ev. č. 310, 664 42 Modřice, během provozní doby této provozovny (tj. v pracovní dny od 7,00 hod. do 15,00 hod.) a oznámí to kupujícímu.

6.2. Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit dodací list, ve kterém potvrdí převzetí zboží. Pro zamezení pochybností se konstatuje, že toto platí pro každou osobu, která za kupujícího přebírá zboží.

6.3. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v okamžiku, kdy prodávající splní povinnost dodat zboží kupujícímu.

6.4. Nebude-li v kupní smlouvě sjednána jiná dodací lhůta, prodávající dodá zboží kupujícímu zpravidla do 30 dnů ode dne řádného uhrazení celé výše kupní ceny a případně sjednaných nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Prodávající není v prodlení, pokud mu ve splnění jeho povinností zabránily mimořádné okolnosti vzniklé nezávisle na jeho vůli, které prodávající nemohl odvrátit.

6.5. Výše případných nákladů spojených s balením a dodáním zboží bude uvedena v nabídce prodávajícího učiněné dle článku IV. odst. 4.5 těchto obchodních podmínek.

6.6. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

6.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží.

6.8. Kupující je povinen vadu zboží písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do sedmi dnů od dodání zboží. Neuplatí-li kupující vadu zboží včas, právo kupujícího z vad zboží zaniká. Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu posouzení tvrzené vady, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, v opačném případě je prodávající oprávněn neuznat uplatňovaný nárok kupujícího z titulu tvrzených vad.

6.9. Smluvní strany se dohodly, že celková výše náhrady škody vzniklé v souvislosti s porušením těchto obchodních podmínek a/nebo kupní smlouvy může činit maximálně částku ve výši kupní ceny za zboží, kterého se konkrétní porušená povinnost týká. Týká-li se však porušení smluvní povinnosti prodávajícího dodat kupujícímu zboží bez vad, pak jsou veškeré nároky kupujícího z tohoto porušení povinnosti a/nebo v souvislosti s ním plně zahrnuty v nárocích kupujícího z vadného plnění v rámci odpovědnosti prodávajícího za vady.


VII.
Závěrečná ustanovení

7.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. 

7.2. Smluvní strany se v případě nakládání s osobními údaji zavazují postupovat plně v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

7.3. Všechna práva k webovým stránkám www.m3d.store, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu nebo třetím osobám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

7.4. Kupující nesmí při využívání poptávkového systému používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící poptávkový systém a užívat poptávkový systém nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

7.5. Kupující není oprávněn postoupit pohledávky z kupní smlouvy třetím osobám.

7.6. Kupující prohlašuje, že kterákoliv osoba, která dá najevo, že je zástupcem kupujícího, a to např. tím, že za kupujícího uzavírá kupní smlouvu, přebírá plnění či převzetí plnění potvrzuje, je osobou oprávněnou k zastoupení kupujícího při daném jednání, a tedy takové jednání je činěno na účet kupujícího. 

7.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti z kupní smlouvy uzavřené v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7.8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 8. 2021.

X

Souhlas s použitím "Cookies"

Cookies slouží k personalizaci obsahu a reklam, k analýze návštěvnosti a ke zobrazení různých pluginů např. online chaty, socialní sítě.

 

 

Souhlasím
Nastavit
Nesouhlasím