Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), upravují vzájemná práva a povinnosti mezi:

MORAVOSTAV družstvo 

IČO: 08207470, DIČ: CZ08207470
se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
zapsané v OR pod sp. zn. Dr 5759 vedenou u Krajského soudu v Brně

(dále jen „prodávající“)

a

osobou, která jako kupující uzavírá či již uzavřela s prodávajícím distančním způsobem kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání prefabrikovaných frézovaných výrobků nebo souvisejícího sortimentu (tyto výrobky a související sortiment dále jen jako „zboží“, ta- ková kupní smlouva dále jen „kupní smlouva“), nebo s prodávajícím distančním způso- bem jinak jedná, komunikuje či mu sděluje údaje v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy či s již uzavřenou kupní smlouvou

(dále jen „kupující“)

1.2  Na základě kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím vznikne prodávajícímu povinnost dodat kupujícímu zboží, jehož dodání je předmětem dané kupní smlouvy, a kupujícímu vznikne povinnost dané zboží od prodávajícího převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu za zboží, přičemž tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při sjednávání a uzavírání kupní smlouvy a při jednání a komunikaci s tím související a vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, která budou tvořit obsah závazku z uzavřených kupních smluv.

1.3  Ustanovení obchodních podmínek se uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím stávají nedílnou součástí takové kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě však mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4  Výslovně se konstatuje, že se ustanovení obchodních podmínek se použijí jak v případě, že kupujícím je spotřebitelem (tj. fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu nebo s ním jinak jedná), tak v případě, že kupující spotřebitelem není. Obchodní podmínky však obsahují některá ustanovení, která se vztahují jen na kupujícího, který je spotřebitelem, a stejně tak ustanovení, která se vztahují jen na kupujícího, který spotřebitelem není.

1.5  Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při sjednávání a uzavírání kupní smlouvy a při jednání a komunikaci s tím související. Náklady vzniklé kupujícímu při tomto použití komunikačních prostředků (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

II.
Informace o zboží a cenách

2.1  V poptávkovém a objednávkovém systému pro suchou výstavbu (dále jen „poptávkový a objednávkový systém“) umístěném na internetové adrese www.m3d.store se nachází informace o zboží a jeho hlavních vlastnostech.

2.2  Poptávkový a objednávkový systém obsahuje u jednotlivého prezentovaného zboží v některých případech také údaj o ceně zboží, přičemž tato cena se pro jednotlivé varianty prezentovaného zboží zpravidla liší.

2.3  Veškerá prezentace zboží umístěná v poptávkovém a objednávkovém systému je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prezentace zboží v poptávkovém a objednávkovém systému není nabídkou na uzavření kupní smlouvy.

 

III.
Zákaznický účet

3.1  Kupující je oprávněn provést svou registraci v poptávkovém a objednávkovém systému, na jejímž základě bude kupujícímu zřízen zákaznický účet. Po přihlášení do svého zákaznického účtu může kupující prostřednictvím zákaznického účtu zasílat prodávajícímu objednávky nebo poptávky (jak jsou definovány v článku IV. těchto obchodních podmínek) a zobrazovat dříve učiněné poptávky a objednávky kupujícího činěné prostřednictvím zákaznického účtu.

3.2  Při registraci v poptávkovém a objednávkovém systému za účelem vytvoření zákaznického účtu je kupující povinen do příslušného formuláře uvést alespoň údaje, které jsou označeny jako povinné. Fakturačními údaji se rozumí identifikační údaje kupujícího. Doručovacími údaji se rozumí údaje o místě určení pro případy, kdy prodávající bude povinen kupujícímu zboží odeslat, přičemž v rámci nich vyplňované jméno a příjmení je údajem o fyzické osobě, která je oprávněna za kupujícího právně jednat v záležitostech týkajících se vzniku, změny a zániku závazku z kupní smlouvy a dodání zboží a rovněž je oprávněna za kupujícího dodávané zboží převzít. Kontaktní osobou se rozumí údaj o fyzické osobě, která je oprávněna za kupujícího dodávané zboží převzít, nikoliv však za něj právně jednat.

3.3  Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání nebo poptávání zboží, jakož i při jakékoliv jiném jednání s prodávajícím, je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při registraci do zákaznického účtu, popř. v zákaznickém účtu kupujícím změněné, a údaje uvedené kupujícím při objednávání nebo poptávání zboží, jakož i při jakékoliv jiném jednání s prodávajícím, jsou prodávajícím považovány za správné.

3.4  Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu a není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

3.5  Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.6  Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek nebo se prohlášení kupujícího ukáže jako nepravdivé.

 

IV.
Uzavírání kupní smlouvy

4.1  Prostřednictvím poptávkového a objednávkového systému může kupující vůči prodávajícímu činit:

a)  závazný návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen „objednávka“); nebo

b)  výzvu k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy (dále jen „poptávka“).

4.2  Technické kroky vedoucí k učinění objednávky i poptávky jsou shodné a jsou popsány dále v odstavcích 4.3 až 4.8 tohoto článku obchodních podmínek. Objednávka je učiněna v případě popsaném v pododstavci 4.8.1. Poptávka je učiněna v případě popsaném v pododstavci 4.8.2.

4.3  Kupující provádí jednotlivé technické kroky vedoucí k učinění objednávky i poptávky buď při přihlášení do svého zákaznického účtu, anebo i bez využití zákaznického účtu.

4.4  Kupujícímu je umožněno poptávkovém a objednávkovém systému vybrat konkrétní zboží, případně jeho konkrétní variantu, a u takto vybraného zboží kliknout na tlačítko „vložit do košíku“, čímž dojde ke vložení tohoto zboží do virtuálního košíku (dále jen „košík“), jehož obsah lze kdykoliv zobrazit kliknutím na tlačítko „Košík“ (na tlačítku je vyobrazen symbol nákupního vozíku), případně bezprostředně po vložení zboží do košíku kliknutím na tlačítko „přejít do košíku“.

4.5  Při zobrazení obsahu košíku je kupujícímu umožněno kliknout na tlačítko „poptat nebo objednat“, kdy po tomto kliknutí se kupujícímu zobrazí formulář k vyplnění doručovacích, kontaktních a fakturačních údajů a k provedení volby mezi variantou „Nakupuji soukromě“ a variantou „Nakupuji na firmu (IČ)“. V případě kupujícího, který provádí objednávání nebo poptávání zboží při přihlášení do svého zákaznického účtu, se předvyplní údaje z jeho zákaznického účtu, které je však kupujícímu umožněno v tomto kroku upravovat.

Kupující, který je spotřebitelem, je povinen skutečnost, že je spotřebitelem, sdělit prodávajícímu tím, že provede volbu varianty „Nakupuji soukromě“. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen skutečnost, že není spotřebitelem, sdělit prodávajícímu tím, že provede volbu varianty „Nakupuji na firmu (IČ)“.

Fakturačními údaji se rozumí identifikační údaje kupujícího. Doručovacími údaji se rozumí údaje o místě určení pro případy, kdy prodávající bude povinen kupujícímu zboží odeslat, přičemž v rámci nich vyplňované jméno a příjmení je údajem o fyzické osobě, která je oprávněna za kupujícího právně jednat v záležitostech týkajících se vzniku, změny a zániku závazku z kupní smlouvy a dodání zboží a rovněž je oprávněna za kupujícího dodávané zboží převzít. Kontaktními údaji se rozumí údaje o fyzické osobě, která je oprávněna za kupujícího dodávané zboží převzít, nikoliv však za něj právně jednat.

Kupující je povinen všechny údaje uvádět správně a pravdivě. Údaje uvedené kupujícím při objednávání nebo poptávání zboží, resp. kupujícím při objednávání nebo poptávání zboží nezměněné údaje, jež byly předvyplněny zjeho zákaznického účtu, jsou prodávajícím považovány za správné.

4.6  Po vyplnění doručovacích, kontaktních a fakturačních údajů alespoň v rozsahu údajů, které jsou označeny jako povinné, je kupujícímu umožněno zvolit způsob dopravy a způsob platby. Kupující bere na vědomí, že některé kombinace způsobu dopravy a způsobu platby poptávkový a objednávkový systém neumožňuje zvolit. Jednotlivé způsoby platby jsou upraveny v článku V. těchto obchodních podmínek a jednotlivé způsoby dopravy jsou upraveny v článku VI. těchto obchodních podmínek.

4.7  Poté, co kupující zvolí způsob dopravy a platby, je kupujícímu za účelem bližší specifikace zboží umožněno připojit přílohy (zejména tech. výkresy a obrázky) a uvést upřesňující údaje. Kupujícímu je rovněž umožněno kontrolovat a měnit údaje kupujícím vyplněné či potvrzené v předchozích krocích.

Kupujícímu je rovněž dána možnost seznámit se s těmito obchodními podmínkami a vyjádřit s nimi souhlas; souhlas kupující vyjádří tak, že zaškrtne zaškrtávací políčko „Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami M3D® Frézované sádrokartonové díly“. Vyjádření souhlasu s těmito obchodními podmínkami je nezbytnou podmínkou jak pro učinění objednávky, tak pro učinění poptávky.

4.8  Následné kliknutí na tlačítko „DOKONČIT POPTÁVKU / ZAPLATIT ON-LINE“ kupujícím vyvolává tyto právní účinky:

4.8.1  je-li kupujícím na základě jeho volby provedené v předchozích krocích zvolen způsob platby „ComGate“, kupující tímto úkonem činí prodávajícímu objednávku (tedy závazný návrh na uzavření kupní smlouvy) ohledně toho zboží, které je obsahem košíku v okamžiku kliknutí na tlačítko „DOKONČIT POPTÁVKU / ZAPLATIT ON-LINE“ a které je případně blíže specifikováno kupujícím připojenými přílohami (zejména tech. výkresy a obrázky) a kupujícím uvedenými upřesňující údaji, a to za celkovou cenu zobrazovanou na téže stránce, na které se nachází uvedené tlačítko;

4.8.2  nejde-li o případ dle pododstavce 4.8.1, kupující tímto úkonem činí prodávajícímu poptávku (tedy výzvu k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy) ohledně toho zboží, které je obsahem košíku v okamžiku kliknutí na tlačítko „DOKONČIT POPTÁVKU / ZAPLATIT ON-LINE“ a které je případně blíže specifikováno kupujícím připojenými přílohami (zejména tech. výkresy a obrázky) a kupujícím uvedenými upřesňující údaji; celková cena zobrazovaná na téže stránce, na které se nachází uvedené tlačítko, je v tomto případně orientační a nezávaznou informací;

4.9  Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu, že obdržel objednávku či poptávku kupujícího. Potvrzení obdržení objednávky či poptávky není akceptací objednávky (tzn. není přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy) ani návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

4.10  Učinil-li kupující objednávku, k uzavření kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy prodávající doručí kupujícímu svůj písemný projev vůle, kterým přijme (akceptuje) danou objednávku kupujícího. Prodávající si zejména s ohledem na své výrobní kapacity a možnosti vyhrazuje v návaznosti na obdržení objednávky kupujícího tuto objednávku nepřijmout (neakceptovat), tedy neuzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

4.11  Učinil-li kupující poptávku, prodávající podle svého uvážení učiní kupujícímu písemný návrh k uzavření kupní smlouvy (dále jen „nabídka prodávajícího“), jejímž předmětem je dodání zboží, ohledně něhož byla poptávka učiněna, a to s uvedením navrhované kupní ceny, lhůty pro dodání zboží, výše kupujícím hrazených nákladů spojených s balením a dodáním zboží a dalších případných smluvních podmínek. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující doručí prodávajícímu svůj písemný projev vůle, kterým přijme (akceptuje) danou nabídku prodávajícího. Vylučuje se přijetí nabídky prodávajícího s dodatkem nebo odchylkou. Lhůta pro přijetí nabídky prodávajícího kupujícím činí 30 kalendářních dnů. Prodávající si zejména s ohledem na své výrobní kapacity a možnosti vyhrazuje v návaznosti na obdržení poptávky kupujícího neučinit kupujícímu žádnou nabídku prodávajícího.

4.12  Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou ustanovení obchodních podmínek, přičemž však odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4.13  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu dodá zboží, které je předmětem koupě, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu za něj.

4.14  Veškerá právní jednání směřující k uzavření kupní smlouvy, její změně či zániku, jakož i právní jednání týkající se práv a povinností vzniklých z kupní smlouvy, budou činěna písemně. Jiná forma právního jednání se vylučuje. Písemná forma je zachována při právním jednání učiněném elektronickou poštou (e-mailem), kdy vtakovém případě postačuje prostý elektronický podpis jednajícího.

4.15  Prodávající vydá kupujícímu, který je spotřebitelem, potvrzení o uzavřené kupní smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží, a to včetně znění obchodních podmínek, které tvoří součást kupní smlouvy.

 

V.
Platební podmínky

5.1  V tomto článku V. obchodních podmínek se kupní cenou rozumí i náklady spojené s balením a dodáním zboží, jež je kupující povinen hradit.

5.2  V případě, že byl ujednán způsob platby „Platba předem, převod na účet“, a neujednají-li smluvní strany něco jiného, pak pro kupní smlouvu platí následující platební podmínky uvedené v pododstavcích 5.2.1 a 5.2.2:

5.2.1  Bezodkladně po uzavření kupní smlouvy zašle prodávající kupujícímu platební údaje k úhradě kupní ceny. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu bezhotovostně ve lhůtě 15 dnů od doručení platebních údajů, a to pod variabilním symbolem uvedeným mezi platebními údaji.

5.2.2  Kupní smlouva se sjednává s rozvazovací podmínkou spočívající v byť i částečném nezaplacení kupní ceny řádně a včas.

5.3  V případě, že byl ujednán způsob platby „V hotovosti“, a neujednají-li smluvní strany něco jiného, pak pro kupní smlouvu platí následující platební podmínky uvedené v pododstavcích 5.3.1 a 5.3.2:

5.3.1  V případě, že byl ujednán způsob dopravy „Osobní odběr u dodavatele“, kupující se zavazuje uhradit kupní cenu v provozovně na adrese Tyršova ev. č. 310, 664 42 Modřice, a to nejpozději ve lhůtě pro převzetí zboží.

5.3.2  V případě, že byl ujednán způsob dopravy „Externí dopravce“, kupující se zavazuje uhradit kupní cenu v provozovně na adrese Tyršova ev. č. 310, 664 42 Modřice, a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů od uzavření kupní smlouvy. V tomto případě se kupní smlouva sjednává s rozvazovací podmínkou spočívající v byť i částečném nezaplacení kupní ceny řádně a včas.

5.4  V případě, že kupující v rámci příslušného kroku vedoucího k učinění objednávky zvolil způsob platby „ComGate“, a neujednají-li smluvní strany něco jiného, pak pro kupní smlouvu a platbu prováděnou před jejím uzavřením platí následující platební podmínky uvedené v pododstavcích 5.4.1 až 5.4.3:

5.4.1  Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu prostřednictvím platební brány. Za účelem provedení platby kúhradě kupní ceny bude kupující bezprostředně po učinění objednávky převeden na platební bránu, kde vyplní údaje potřebné k provedení této platby.

5.4.2  Platba provedená prostřednictvím platební brány před uzavřením kupní smlouvy se považuje za zálohu na kupní cenu, s čímž kupující provedením platby souhlasí. Záloha bude v takovém případě zúčtována k úhradě kupní ceny v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Pro případ, že objednávka kupujícího bude před uzavřením kupní smlouvy prodávajícím odmítnuta nebo kupujícím zrušena, jakož i tehdy, nedojde-li z jakéhokoliv důvodu k uzavření kupní smlouvy ani do 15 dnů od poskytnutí zálohy, bude uhrazená záloha vrácena na účet kupujícího

5.4.3  Neprovede-li kupující platbu prostřednictvím platební brány ani do 15 dnů po přesměrování na tuto platební bránu, objednávka se tím ruší a byla-li kupní smlouva již uzavřena, závazek z kupní smlouvy zaniká.

5.5  Po dodání zboží vystaví prodávající daňový doklad – fakturu na kupní cenu a zašle jej kupujícímu. V obsahu daňového dokladu – faktury bude vyjádřena informace o tom, zda a v jaké výši je kupní cena uhrazena.

5.6  Kupující je povinen neprodleně po doručení faktury zkontrolovat veškeré tam uvedené údaje a pokud má za to, že faktura nebyla vystavena v souladu s kupní smlouvou, případně obsahuje jiné nesrovnalosti, je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 10 dnů od jejího doručení, uvědomit o těchto nesrovnalostech prodávajícího a žádat opravu takové faktury. Pokud kupující neuplatní v této lhůtě požadavek na opravu faktury, má se za to, že s obsahem faktury souhlasí.

 

VI.
Dodací podmínky

6.1  V tomto článku VI. obchodních podmínek se kupní cenou rozumí i náklady spojené s balením a dodáním zboží, jež je kupující povinen hradit.

6.2  V případě, že byl ujednán způsob dopravy „Osobní odběr u dodavatele“, a neujednají-li smluvní strany něco jiného, pak pro kupní smlouvu platí následující dodací podmínky uvedené v pododstavcích 6.2.1 až 6.2.7:

6.2.1  Prodávající splní povinnost dodat zboží kupujícímu tím, že umožní kupujícímu zboží převzít v provozovně prodávajícího na adrese Tyršova ev. č. 310, 664 42 Modřice, během provozní doby této provozovny (tj. v pracovní dny od 7,00 hod. do 15,00 hod.) a oznámí to kupujícímu. V případě, že byl ujednán způsob platby „V hotovosti“, umožněním kupujícímu převzít zboží se rozumí umožnit kupujícímu převzít zboží při současném zaplacení kupní ceny.

6.2.2  Kupující je povinen zboží převzít nejpozději do 7 dnů od oznámení prodávajícího podle předchozího pododstavce 6.2.1.

6.2.3  Nepřevezme-li kupující zboží ani do 30 dnů poté, co mu prodávající umožní převzít zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.2.4  Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit dodací list, ve kterém potvrdí převzetí zboží. Pro zamezení pochybností se konstatuje, že toto platí pro každou osobu, která za kupujícího přebírá zboží.

6.2.5  Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží, jakož i tehdy, nepřevezme-li kupující zboží včas, ač mu prodávající umožnil jej převzít.

6.2.6  Prodávající dodá zboží kupujícímu zpravidla do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě, že byl ujednán způsob platby „Platba předem, převod na účet“ nebo „ComGate“, prodávající dodá zboží kupujícímu zpravidla do 30 dnů ode dne uhrazení kupní ceny. Prodávající není v prodlení, pokud mu ve splnění jeho povinností zabránily mimořádné okolnosti vzniklé nezávisle na jeho vůli, které prodávající nemohl odvrátit.

6.2.7  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží.

6.3 V případě, že byl ujednán způsob dopravy „Externí dopravce“, a neujednají-li smluvní strany něco jiného, pak pro kupní smlouvu platí následující dodací podmínky uvedené v pododstavcích 6.3.1 až 6.3.8:

6.3.1  Prodávající splní povinnost dodat zboží kupujícímu, který není spotřebitelem, tím, že předá zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže označí zboží zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Neoznačí-li prodávající zboží uvedeným způsobem, nastanou účinky dodání zboží, oznámí-li prodávající kupujícímu, který není spotřebitelem, že mu zboží odeslal, a určí-li jej dostatečně v oznámení. Bez tohoto oznámení je zboží kupujícímu, který není spotřebitelem, dodáno, až předá-li mu jej dopravce.

6.3.2  Prodávající splní povinnost dodat zboží kupujícímu, který je spotřebitelem, v okamžiku, kdy jej spotřebiteli nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je zboží kupujícímu dodáno v okamžiku, kdy jej prodávající předá tomuto dopravci; práva kupujícího vůči dopravci tím nejsou dotčena.

6.3.3  Náklady spojené s balením a dodáním zboží hradí kupující, přičemž výše těchto nákladů bude ujednána v kupní smlouvě. V případě, že kupující činí prodávajícímu objednávku, je vyčíslení těchto kupujícím hrazených nákladů již součástí obsahu této objednávky (jejich výše je vyčíslena v rámci technických kroků vedoucích k učinění objednávky). V případě, že kupující činí prodávajícímu poptávku, bude vyčíslení těchto kupujícím hrazených nákladů součástí obsahu nabídky prodávajícího.

6.3.4  Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit dodací list, ve kterém potvrdí převzetí zboží. Pro zamezení pochybností se konstatuje, že toto platí pro každou osobu, která za kupujícího přebírá zboží.

6.3.5  Nepřevezme-li kupující zboží bezprostředně poté, co mu dopravce umožní převzít zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.6  Je-li kupujícím spotřebitel, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží, jakož i tehdy, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu dopravce umožnil jej převzít.

6.3.7  Prodávající dodá zboží kupujícímu zpravidla do 30 dnů ode dne uhrazení kupní ceny. Prodávající není v prodlení, pokud mu ve splnění jeho povinností zabránily mimořádné okolnosti vzniklé nezávisle na jeho vůli, které prodávající nemohl odvrátit.

6.3.8  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží.

 

VII.
Práva z vadného plnění

7.1 Jestliže kupující není spotřebitelem, platí o právech z vadného plnění ustanovení pododstavců 7.1.1 až 7.1.3.

7.1.1  Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží kupujícímu, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení.

7.1.2  Kupující je povinen vadu zboží písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do sedmi dnů po přechodu nebezpečí škody na zboží a v případě, že prodávající odesílá zboží kupujícímu, pak do sedmi dnů od okamžiku, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Ve stejné lhůtě se kupující zavazuje umožnit prodávajícímu v místě dodání posouzení kupujícím oznámené vady. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas nebo neumožní-li včas prodávajícímu v místě dodání posouzení kupujícím oznámené vady, práva z vadného plnění vztahující se k takové vadě zanikají.

7.1.3  V případě vadného plnění má kupující právo na odstranění vady, přičemž prodávající odstraní vadu podle své volby buď dodáním nového zboží bez vady, anebo opravou vadného zboží. Lhůta k odstranění vady se sjednává jako lhůta přiměřená, nejméně však vtrvání 30 dnů od oznámení vady a umožnění jejího posouzení podle pododstavce 7.1.2. Neodstraní-li prodávající vadu zboží v uvedené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vadu neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny. Ustanovení § 2106 až 2108 občanského zákoníku se nepoužijí.

7.2 Jestliže je kupující spotřebitelem, platí o právech z vadného plnění ustanovení pododstavců 7.2.1 až 7.2.18.

7.2.1  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.2  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

a)  odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b)  je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c)  je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.2.3  Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a)  je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b)  zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

c)  je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d)  zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

Tento odstavec 7.2.3 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.2.4  Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací provedenou kupujícím, jestliže vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

7.2.5  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že dané zboží bylo vadné již při jeho převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.2.6  Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Tato doba pro vytčení vady neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.2.7  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

7.2.8  Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.2.9  Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené. Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění; neujednají-li strany výši úplaty, platí za ujednanou výše obvyklá.

7.2.10  Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a)  prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s pododstavcem 7.2.9 těchto obchodních podmínek,

b)  se vada projeví opakovaně,

c)  je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

d)  je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel.

7.2.11  Je-li vada zboží nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od smlouvy podle pododstavce 7.2.10 těchto obchodních podmínek; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

7.2.12  Vadu lze vytknout jen prodávajícímu. K opravě zboží není určena žádná jiná osoba.

7.2.13  Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

7.2.14  Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Kupující bere na vědomí, že provozovnou, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, je provozovna na adrese Tyršova ev. č. 310, 664 42, Modřice. V této provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamaci může kupující učinit také elektronickou poštou na adrese m3d@moravostavdruzstvo.cz.

7.2.15  Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.2.16  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.2.17  Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.2.18  Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

VIII.
Právo kupujícího-spotřebitele odstoupit od smlouvy

8.1  Je-li kupujícím spotřebitel a není-li dále stanoveno jinak, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo

a)  poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné kupní smlouvy více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

b)  poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c)  první dodávku zboží, je-li v kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

8.2  Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku je právo spotřebitele odstoupit od smlouvy vyloučeno mimo jiné v případě kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

8.3  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odstavce 8.1 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, přičemž se nevyžaduje, aby byl uveden důvod odstoupení.

8.4  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího, kterou je Tyršova ev. č. 310, 664 42 Modřice, či na adresu elektronické pošty prodávajícího m3d@moravostavdruzstvo.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí oznámení, kterým kupující činí odstoupení od smlouvy.

8.5  Odstoupením od kupní smlouvy se závazek z kupní smlouvy zrušuje od počátku

8.6  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v případě, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

8.7  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže však kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

8.8  Kupující je povinen nahradit prodávajícímu snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny či jiných peněžních prostředků, které prodávající od kupujícího na základě odstoupené kupní smlouvy přijal.

8.9  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

IX.
Další sdělení spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy

9.1 Prodávající sděluje kupujícímu, který je spotřebitel, že:

a)  kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná;

b)  prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku;

c)  vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena;

d)  k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy;

e)  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line);

f) kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;

 

X.
Ostatní a závěrečná ustanovení

10.1  Povinnost prodávajícího k náhradě újmy vzniklé porušením povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek se předem omezuje tak, že nahrazovaná újma nepřekročí částku ve výši kupní ceny za zboží, kterého se konkrétní porušená povinnost týká. Jde-li však o porušení smluvní povinnosti prodávajícího dodat kupujícímu zboží bez vad, vylučuje se povinnost prodávajícího k náhradě újmy tím vzniklé; tím nejsou dotčena práva kupujícího z vadného plnění vztahující se k daným vadám. Ujednání podle tohoto odstavce obchodních podmínek se nevztahuje na závazky z kupních smluv uzavřených kupujícím, který je spotřebitelem.

10.2  Prodávající doručuje kupujícímu své písemné projevy vůle na aktuální e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho zákaznickém účtu, anebo, nebyla-li poptávka či objednávka činěna prostřednictvím zákaznického účtu, na e-mailovou adresu vyplněnou kupujícím do formuláře kvyplnění doručovacích, kontaktních a fakturačních údajů. Tím není vyloučena možnost doručovat kupujícímu jiným způsobem.

10.3  Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.4  Smluvní strany se v případě nakládání s osobními údaji zavazují postupovat plně v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“). Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, jenž s nachází na internetové adrese: https://www.m3d.store/page/gdpr/49.

10.5  Všechna autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví vztahující se k webovým stránkám www.m3d.store a jejímu obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, videí, grafik, ochranných známek, log a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu nebo třetím osobám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

10.6  Kupující nesmí při využívání poptávkového a objednávkového systému používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící poptávkový a objednávkový systém a užívat poptávkový a objednávkový systém nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.7  Kupující není oprávněn postoupit pohledávky z kupní smlouvy třetím osobám.

10.8  Kupující prohlašuje, že kterákoliv osoba, která dá najevo, že je zástupcem kupujícího, a to např. tím, že za kupujícího uzavírá kupní smlouvu, přebírá plnění či převzetí plnění potvrzuje, je osobou oprávněnou k zastoupení kupujícího při daném jednání, a tedy takové jednání je činěno na účet kupujícího.

10.9  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti z kupní smlouvy uzavřené v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.10  Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa sídla: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, 

adresa provozovny: Tyršova ev. č. 310, 664 42 Modřice,

adresa elektronické pošty: m3d@moravostavdruzstvo.cz,

telefonní číslo: +420 739 211 210

10.11  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 17.11.2023


Souhlas s použitím "Cookies"

Cookies slouží k personalizaci obsahu a reklam, k analýze návštěvnosti a ke zobrazení různých pluginů např. online chaty, socialní sítě.

 

 

Souhlasím
Nastavit
Nesouhlasím